background

Zakres działalności

Skrót PCK potrafi rozszyfrować i poznać każdy obywatel naszego kraju

 

Na ogół kojarzy się on z kwestą dla najbardziej potrzebujących, nie zawsze akceptowaną przez społeczeństwo. Organizacja ta utożsamiana z humanitaryzm - wiąże się nierozerwalnie z człowiekiem i ma na celu jego dobro i potrzeby - jest postawą nacechowaną poszanowaniem człowieka i jego godności. Wyraża się przede wszystkim w pragnieniu oszczędzenia drugiemu człowiekowi cierpień. Stowarzyszeniem krzewiącym m.in. taką ideę jest Polski Czerwony Krzyż. Dzisiaj, kiedy jest tak wiele fundacji  i organizacji społecznych, które prowadzą podobną działalność charytatywną, trudno jest określić miejsce funkcjonowania PCK. Znak ten kojarzy się z pomocą humanitarną organizującą zbiórki w przypadku klęsk żywiołowych, jak również z honorowym krwiodawstwem. Przed Polskim Czerwonym Krzyżem stoi obecnie wiele wyzwań i zadań. Jest to organizacja ponadczasowa  i nieprzemijająca, a jej posłannictwo nie zostanie nigdy do końca wypełnione. Jest zawsze otwarta dla ludzi potrzebujących, gdyż w dalszym ciągu nie zmniejsza się zapotrzebowanie na świadczenie usług w zakresie opieki i pomocy. Dotychczas najliczniejszymi podopiecznymi PCK byli ludzie starzy, chorzy, samotni. Dziś pojawiły się nowe zadania, np. pomoc bezdomnym, cierpiącym, dożywianie dzieci   i dorosłych czy pomoc uchodźcom. W dalszym ciągu ważnym zadaniem jest propagowanie Honorowego Krwiodawstwa tym bardziej, że PCK jest jedyną organizacją, która zajmuje się tym problemem na taką skalę. Spróbujmy przybliżyć problematykę, funkcjonowanie i znaczenie wychowawcze, jakie spełnia  Szkolne Koło PCK w Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej  w Białobrzegach. Opiekunem koła jest mgr Marlena Kaczmarek - pedagog szkolny. Działalność szkolnego koła PCK obejmuje całą społeczność szkolną, gdyż opiera się na zasadzie dobrowolności, humanitaryzmie i aktywnym oraz spontanicznym udziale młodzieży w życiu szkoły na rzecz danej społeczności lokalnej. W praktyce dobrowolność ta polega na organizowaniu i realizowaniu określonych zadań w systemie wychowawczym szkoły, które  w efekcie końcowym przyniosą niewymierne wyniki pracy wychowawczej, a owocować one będą po latach. Zaszczepienie i zakorzenienie idei czerwonokrzyskich, jakie niesie funkcjonowanie Szkolnego Koła PCK, stwarza warunki do aktywizacji młodzieży  na rzecz drugiego człowieka i jest kierunkiem nakreślającym  na potrzeby jednostek, które w społeczeństwie są uważane za słabe ekonomicznie. Działalność ta ukierunkowana jest na altruizm  i bezinteresowność. Ta szkolna organizacja w swoich założeniach głosi i realizuje siedem głównych zasad przyjętych na XX Konferencji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Wiedniu w 1965 r. Zasady te to: humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność oraz powszechność. Prawidłowe funkcjonowanie Szkolnego Koła PCK wymaga odpowiednich warunków. Przede wszystkim dobra atmosfera i życzliwość całego środowiska wychowawczego, które z uznaniem powinno patrzeć na poczynania swoich uczniów, zachęcać do pracy społecznej oraz dzielenia się sobą z drugim człowiekiem. Młodzież pragnie być zauważona i potrzebna społeczeństwu. Takie funkcjonowanie przynosi pożądane efekty - właściwie kształtuje postawy obywatelskie i przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym, wyrabia wśród młodzieży poczucie życzliwości, poczucie wzajemnej pomocy i ofiarności na rzecz innych. Działalność tej organizacji kształtuje poczucie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka, uczy postaw altruistycznych, kierowania się dobrem ogółu i odgrywa istotną rolę w procesie wychowania moralnego. Istnienie tej organizacji młodzieżowej spełnia ważną rolę w życiu szkolnym i społecznym. Wyrabia u dzieci i młodzieży poczucie humanitaryzmu, samodzielności, bezinteresowności i gotowości do udzielania pomocy czy też - co jest najistotniejsze - pracy na rzecz najbardziej potrzebujących członków społeczeństwa. Przez pracę w tej organizacji dokonuje się proces uspołecznienia. Poprzez popularyzację czerwonokrzyskich form pracy z dziećmi i młodzieżą wywołuje się pożądane skutki wychowawcze. Wpływają one na efektywność procesu wychowania w szkole oraz kształtują wartości moralnie pożądane. Funkcjonowanie tej organizacji na terenie szkoły nie byłoby tak wspaniałe i doniosłe, gdyby nie postawa całej kadry pedagogicznej. Obecnie zapomina się o roli organizacji młodzieżowych i celu, jaki mają do spełnienia na terenie szkoły  i w środowisku lokalnym. Uczniowie uczestniczący w pracach Szkolnego Koła PCK są pełni entuzjazmu. Działania ich wynikają z potrzeby serca, z nakazu chwili, gdyż młodzi ludzie pragną odgrywać określoną rolę  w szkole, w społeczeństwie, chcą być potrzebni dla drugiego człowieka. Działalność tej organizacji młodzieżowej funkcjonującej na terenie szkoły przyczynia się i wpływa bezpośrednio na ochronę zdrowia i życia ludzkiego. Przyczynia się też do oświaty zdrowotnej. Działania przynoszą ulgę  w cierpieniu, dążą do poszanowania godności ludzkiej oraz wspomagają najbardziej potrzebujących. Praca w Szkolnym Kole PCK uczy niezależności, samodzielności, bezinteresowności, a szkolny okres życia młodego człowieka to czas kształtowania się m.in. właściwych postaw moralnych. Uczniowie w tym czasie rozpoznają hierarchię wartości i dokonują prawidłowego wyboru. Z kolei nauczyciele w swojej pracy wychowawczej winni zmierzać do tego, aby podopieczni znajdowali w szkole sprzyjające środowisko, dążące do wszechstronnego rozwoju. Młodzież powinna mieć świadomość życiowej użyteczności tak w wymiarze indywidualnym, jak  i społecznym, a więc posiadać własną postawę w stosunku do odpowiedzialności za siebie i odpowiedzialności za innych dla wspólnego dobra. Nie sposób w krótkim rysie przedstawić całego dorobku i treści PCK, gdyż jego osiągnięcia mają wartość nieprzemijającą i są nadal aktualne, mimo wielu zakrętów historii. Dorobek tej organizacji jest trudny do oceny w tej krótkiej nocie. Ale najważniejszym i najistotniejszym elementem jest to, że nadal    w jego działalności obowiązuje siedem podstawowych zasad humanitaryzmu. Widzi on potrzebę "serca" dla cierpiących, potrzebujących i najbiedniejszych członków społeczeństwa. Pomimo rozwoju i wzrostu gospodarczego oraz przemian społeczno-ustrojowych w naszym kraju, z każdym rokiem przybywa tych, którzy potrzebują "pomocnej dłoni". W dobie tych przemian przed PCK stoi coraz więcej zadań. Toteż widząc młodzież kwestującą z czerwonokrzyskim znakiem ofiarujmy być może ostatni  "wdowi grosz", a tym gestem nie odtrącimy potrzebujących, którymi i my możemy się stać w przyszłości.

2021  Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach   globbers joomla templates