background

Przetargi

 


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

1. Zamawiający:  Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej

w Białobrzegach, ul. Targowicka 3   zaprasza do złożenia oferty

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

zakup fabrycznie nowej  kserokopiarki

a)  format papieru : do  A4 ,  A3

b)  wydajność : A4 20 kopii na min

c)  zoom: 50% do 200% ( w krokach do 1%)

d)  rozdzielczość : 600 dpi

e)  pojemność papieru: 1 kaseta x 250 ark.

3. Termin realizacji zamówienia:  do 18.04.2014r

 

4.  Okres gwarancji:  24 miesiące

a) czas przystąpienia do naprawy nie może być dłuższy niż 24 godziny od

zgłoszenia – licząc dni robocze,

b) jeżeli czas naprawy przekroczy 48 godzin Wykonawca na żądanie

Zamawiającego zapewni sprawne urządzenie zastępcze podobnej klasy na

czas trwania naprawy,

c)  w przypadku konieczności naprawy w punkcie serwisowym koszty

transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia kserokopiarki spoczywa na

Wykonawcy

5.  Miejsce i termin złożenia/przesłania oferty:   Liceum Ogólnokształcące

im. Armii  Krajowej w Białobrzegach ul. Targowicka 3,

26-800 Białobrzegi, do dnia  04.04.2014r do godz. 12.00

 

6.  Ofertę należy sporządzić w formie :

a)  pisemnej, w języku polskim

b)  w zamkniętej kopercie z napisem  „Oferta na zakup kserokopiarki”

oraz adresem Zamawiającego  i Wykonawcy

 

7.  Termin wyboru ofert:  04.04.2014r, godz.1230

a)   kryterium oceny ofert; Cena – 100%

b)   Cena zakupu jest ceną brutto  (zawiera cenę netto + podatek Vat )

8.  Warunki płatności :  przelew

 

9.  Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Henryka Miros

tel. kont nr (048) 613 26-64

10.        Treść oferty:

10.1.     Nazwa wykonawcy...................................................................................

10.2.     Adres wykonawcy....................................................................................

10.3.     NIP............................................................................................................

10.4.     regon.........................................................................................................

10.5.     nr rachunku bankowego............................................................................

10.6.     Oferuję  przedmiot zamówienia za :

Cenę netto:.................... słownie:.....................................................................

Podatek VAT................... słownie...................................................................

Cenę brutto......................  słownie złotych......................................................

..........................................................................................................................

 

10.7.    Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie

wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

10.8.    Termin realizacji zamówienia....................................................................

10.9.    Okres gwarancji..........................................................................................

10.10.   Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym

 

 

dnia................................                                                ......................................

podpis wykonawcy

 

UMOWA (wzór)

OŚWIADCZENIE

 

2021  Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach   globbers joomla templates