background

Prawa i obowiązki ucznia


 

Zgodnie ze Statutem Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej uczniowie mają następujące prawa i obowiązki:

 

 

Uczniowie szkoły mają prawo do:

 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności,

3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

5) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie naruszają tym dóbr innych osób,

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jasnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

8) pomocy w przypadku trudności w nauce,

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego ,

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,

11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole,

12) redagowania i wydawania gazety szkolnej.

 

 

Uczniowie mają obowiązek:

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie. W razie spóźnienia na zajęcia uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się odbywają;

2) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych: mają obowiązek zachowywać podczas lekcji należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos tylko po upoważnieniu ich do tego przez nauczyciela.

 

 

Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, wszyscy uczniowie wstają;

3) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu;

4) uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych i wyrównawczych;

5) postępowania zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i regulaminami pracowni: klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek – odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni, którzy opuszczają salę lekcyjną jako ostatni;

6) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych – usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć do pierwszej lekcji wychowawczej - u wychowawcy, a w przypadku nieobecności wychowawcy - u pedagoga szkolnego; usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka; - uczeń pełnoletni może sam usprawiedliwiać nieobecności po złożeniu przez rodziców pisemnej deklaracji zezwalającej. W przypadku samodzielnego usprawiedliwiania, musi on przedłożyć zwolnienie lekarskie.

7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności;

8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenia jej autorytetu;

9) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;

10) dbania o piękno mowy ojczystej;

11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły zgodnie z ogólnymi zasadami grzeczności;

12) podporządkowania się zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego;

13) przestrzegania zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych. Zabrania się robieniai wykorzystywania zdjęć, filmów robionych na terenie szkoły, w sposób sprzeczny z zasadami kulturalnego zachowania. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej i fotografowanej. W przypadku złamania w/w zasad korzystania z telefonu i innych urządzeń elektronicznych stosuje się tryb karania uczniów za naruszanie prawa szkolnego.

14) przestrzegania zasad współżycia społecznego:

uczeń:

a) okazuje szacunek dorosłym i kolegom;

b) przeciwstawia się przejawom wulgaryzmu i brutalności;

c) szanuje poglądy i przekonania innych;

d) szanuje godność i wolność drugiego człowieka;

e) zachowuje tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłyby ogółowi, zdrowiu czy życiu;

15) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów:

uczeń:

a) nie pali tytoniu i nie pije alkoholu;

b) nie używa narkotyków ani innych środków odurzających;

c) nie posiada i nie stosuje żadnych innych używek;

a) zachowuje czysty i schludny wygląd;

16) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd;

17) zmiany obuwia oraz zostawiania odzieży wierzchniej w szatni zgodnie z zarządzeniami dyrektora;

18) w dni powszednie dostosowania się do wymagań dotyczących stroju szkolnego – przychodzenia do szkoły we właściwym stroju, fryzurze i makijażu – ogólnie uznanym za przyzwoity. Strój ucznia powinien być skromny, czysty, nie prowokujący swoją formą, wzorem i kolorem. Powinien zakrywać brzuch, plecy, ramiona i dekolt.

19) W dni wyznaczone zarządzeniami dyrektora uczennice i uczniów obowiązuje strój galowy – biała (jasna) bluzka lub koszula, marynarka lub ciemny sweter, ciemna spódnica lub spodnie.

20) Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad zachowania wobec nauczycieli, pracowników szkoły oraz kolegów:

a) każdy uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad kulturalnego współżycia społecznego w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły (właściwy ukłon, pozdrowienie, przyjęcie odpowiedniej postawy stojącej, wyjęcie rąk z kieszeni, zaprzestanie żucia gumy, zdjęcie czapki itp.,)

b) uczeń ma obowiązek używania zwrotów grzecznościowych

c) uczeń nie używa zwrotów, gestów i wulgarnych słów w stosunku do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły

d) uczeń nie stosuje przemocy fizycznej i nie manifestuje swojej siły wobec kogokolwiek

e) uczeń ma obowiązek okazywania szacunku dla pracy wszystkich osób zatrudnionych w szkole oraz pozostałych uczniów.

f) łamanie zasad skutkuje upomnieniem, poinformowaniem rodziców (prawnych opiekunów) o złym zachowaniu, obniżeniem oceny z zachowania, a w skrajnych przypadkach zgłoszeniem na policję.

21. Za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice.

Rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć

koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia.

Za cenne przedmioty przynoszone przez uczniów szkoła nie odpowiada.

22. Uczeń ma obowiązek zachowania w sprawach spornych następującego trybu: zgłoszenie zastrzeżeń do wychowawcy klasy, który rozstrzyga sporne kwestie, a w razie trudności sprawę kieruje do Samorządu Uczniowskiego, Dyrektora lub Wicedyrektora.

W szkole nagradza się ucznia za:

a) bardzo dobre wyniki w nauce ( średnia ocen 4,75) i co najmniej bardzo dobre zachowanie

b) reprezentowanie szkoły na olimpiadach i konkursach oraz zawodach sportowo – obronnych

c) wyróżniającą działalność i pracę społeczną w szkole oraz w organizacjach społecznych, charytatywnych i kulturalnych

d) wzorową frekwencję na zajęciach lekcyjnych

Uczeń może być nagrodzony:

a) pochwałą i dyplomem wychowawcy klasy

b) pochwałą i dyplomem dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej

c) nagrodą rzeczową

d) listem pochwalnym skierowanym do rodziców ucznia (za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu)

 

W przypadku nieprzestrzegania zasad statutu uczeń podlega karom:

 

a) upomnienie wychowawcy klasy indywidualnie

b) zawieszenie prawa ucznia do reprezentowania szkoły na zewnątrz w sytuacji nieodpowiedniego zachowania i słabych wyników w nauce do momentu ich zdecydowanej poprawy (decyzja dyrektora na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela)

c) upomnienie dyrektora szkoły udzielone indywidualnie

d) nagana dyrektora szkoły udzielona indywidualnie lub publicznie

e) skreślenie z listy uczniów – może dotyczyć osoby, która łamie założenia statutu szkoły, a w szczególności:

- swoim postępowaniem uchybia godności szkoły, dopuszczając się wykroczeń i przestępstw na terenie szkoły lub poza nią

- psychicznie i fizycznie znęca się nad innymi

- rozprowadza lub zażywa narkotyki

- spożywa alkohol na terenie szkoły

- udowodniono jej udział w przestępstwach lub wykroczeniach

- nie odniosły skutku wszelkie przewidziane w statucie szkoły możliwości oddziaływania na ucznia

Dyrektor skreśla ucznia z listy na mocy uchwały rady pedagogicznej podjętej na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela liceum po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. Dyrektor przed podjęciem decyzji o udzieleniu kary nagany lub skreślenia z listy uczniów konsultuje się z pedagogiem szkoły.

O udzieleniu kary nagany i skreśleniu z listy uczniów dyrektor powiadamia rodziców pisemnie w terminie 7 dni od daty podjęcia decyzji.

O pozostałych karach rodziców informuje osobiście lub pisemnie wychowawca klasy w terminie 7 dni od daty podjęcia decyzji.

Od kar wymienionych uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się do rady pedagogicznej w terminie 14 dni od daty powiadomienia lub daty wysłania listu poleconego.

Od kary nagany i skreślenia z listy uczniów uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od daty wysłania listu poleconego.

f) Wychowawca klasy prowadzi ewidencję kar wychowanków.

 

 

2022  Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach   globbers joomla templates