background

Prawa ucznia

 

Akty prawne

 

· Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483 ze zm.).

· Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526).

· Europejska  Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

(Dz. U. z  1993 r. Nr 61, poz. 284).

· Europejska Konwencja O Wykonywaniu Praw Dzieci ( Dz. U. z 2000r. Nr 107, poz. 1128).

· Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o rzeczniku praw dziecka (Dz. U. z 2000r.Nr 6, poz. 69 ze zm.). 

· Ustawa z  dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 ze zm.).

· Ustawa z  dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).

· Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.).

· Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń ( Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275).

· Ustawa z dnia 8 czerwca 1990 r. kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555    ze zm.).

· Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. z 1982 r.    Nr 35, poz. 228 ze zm.).

· Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.).

· Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2003 r. Nr 128, poz. 1175 ze zm.).

· Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

· Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j. t. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia  2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 562 ze zm.).

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.69 ze zm.). 

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226).

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r.

w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28 ze zm.). 

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114).

 

2019  Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach   globbers joomla templates