background

Akty prawne

08.05.2013

8 maja 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 0, poz. 532).

Rozporządzenie przede wszystkim znosi obowiązek powoływania zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zespoły te powołuje się nadal w sprawie organizacji pomocy uczniom posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego), obowiązek tworzenia KIPU i PDW.

 

15.03.2013

15 marca 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 29, poz. 199).

 

5.03.2013

05 kwietnia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 384). Nowelizacja jest konieczna m.in. ze względu na kolejny etap wdrażania nowej podstawy programowej w klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadgimnazjalnych, a także z powodu zmian w systemie kształcenia zawodowego. Znowelizowane rozporządzenie zawiera nowe druki wzorów świadectw, arkuszy ocen, zaświadczeń i dyplomów.

 

01.02.2011

1 lutego 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487).

Rozporządzenie zmienia zasady udzielania i organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez zapewnienie każdemu uczniowi kompleksowej oferty pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole, placówce i środowisku rodzinnym. Zgodnie z założeniami rozporządzenia każdy uczeń powinien mieć zapewnioną zindywidualizowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz możliwościami psychofizycznymi, rozpoznanymi przez nauczyciela lub specjalistę, prowadzącego zajęcia z uczniem.

Istotną zmianą w porównaniu z dotychczas obowiązującym stanem prawnym jest rezygnacja z organizowania klas wyrównawczych. Uczniowie tych klas otrzymają wsparcie w formach, wskazanych w przepisach niniejszego rozporządzenia, które dyrektor szkoły, w ramach swoich kompetencji w tym zakresie, powinien dla nich zaplanować i wdrożyć, przy czym w przypadku, gdy u uczniów występują jednocześnie zaburzenia wymagające dostosowania nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych, powinni oni uczęszczać do klas terapeutycznych zapewniających długotrwałą pomoc specjalistyczną. Do końca roku szkolnego 2011/2012 klasy wyrównawcze mogą być organizowane w gimnazjach na zasadach określonych w dotychczasowym rozporządzeniu z dnia 7 stycznia 2003 r.

Kolejną zmianą mającą na celu zwiększenie efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi jest wprowadzenie zespołowej formy pracy nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, prowadzących zajęcia z danym uczniem. Do zadań zespołu należy planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W roku szkolnym 2010/2011 w terminie do dnia 31 marca 2011 r., dyrektorzy przedszkoli, gimnazjów i placówek, o których mowa art. 2 ust. 5 ustawy 

o systemie oświaty, specjalnych szkół podstawowych i ponadgimnazjanych zespołów oraz ogólnodostępnych szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, w których zorganizowano oddziały specjalne, utworzą zespoły oraz wykonają zadania związane z określeniem obszarów pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2011/2012. W terminie do dnia 30 kwietnia 2011 r. dyrektorzy ww. przedszkoli, szkół i placówek obowiązani są ustalić dla uczniów formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane w roku szkolnym 2011/2012.

Dyrektorzy pozostałych szkół określonych w § 37 rozporządzenia, są zobowiązani do realizacji ww. zadań odpowiednio do 31 marca 2012 r. oraz 30 kwietnia 2012 r.

Zgodnie z przepisami przejściowymi w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym specjalnych, oddziałach specjalnych zorganizowanych w ogólnodostępnych szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana od roku szkolnego 2010/2011, natomiast w szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych, wyjątkiem szkół specjalnych - od roku szkolnego 2012/2013.

 

01.02.2011

1 lutego 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 228, poz. 1488). Rozporządzenie określa zasady działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, w sposób umożliwiający zapewnienie każdemu dziecku wsparcia i zindywidualizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w poradni. Przepisy rozporządzenia zwiększają zakres zadań poradni o współpracę ze szkołą w rozpoznawaniu specyficznych trudności uczniów, opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów i wsparcia, oraz udział w okresowej ocenie efektywności realizowanych z uczniem zajęć, a także wsparcie merytoryczno metodyczne nauczycieli w tym zakresie.

 

01.09.2010

1 września 2010 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 156, poz. 1046).

Nowelizacja wprowadza zmianę zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, który zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w roku szkolnym 2011/2012. Nowa formuła egzaminu związana jest z wdrożeniem nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Wprowadzone zmiany dotyczą m. in.:

- przeprowadzania sprawdzianu i egzamin gimnazjalnego, które będą przeprowadzane na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, a nie tak - jak dotychczas - na podstawie standardów wymagań;

- wprowadzenia obowiązku zgłaszania szkoły, której uczniowie po raz pierwszy przystąpią do sprawdzianu i poszczególnych egzaminów (egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego) do bazy danych okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie do dnia 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest dany egzamin (w roku szkolnym 2010/2011 w terminie do 30 września);

- egzamin będzie się składał z takich samych części jak dotychczas, ale ulegnie zmianie ich struktura;

- część III egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym będzie obowiązkowa dla uczniów, którzy kontynuowali w gimnazjum naukę języka obcego nowożytnego rozpoczętą w szkole podstawowej. Pozostali uczniowie będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu na tym poziomie;

- na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu uczeń otrzyma wynik procentowy i wynik centylowy dla każdego z 5 lub 6 zakresów.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie od roku szkolnego 2010/2011 w klasach gimnazjum, w których realizowana jest nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, z wyłączeniem uczniów klas III gimnazjum, w których stosuje się dotychczasową podstawę programową, obowiązku realizacji projektu edukacyjnego. Celem wprowadzenia obowiązku realizacji zespołowego projektu edukacyjnego przez uczniów gimnazjum jest kształtowanie odpowiednich postaw i umiejętności uczniów. Dyrektorzy gimnazjum, w porozumieniu z radą pedagogiczną, zobowiązani są do określenia szczegółowych warunków realizacji projektu edukacyjnego w szkole, dostosowując te zasady do swoich możliwości organizacyjnych. Udział ucznia w realizacji projektu powinien być uwzględniony w wewnątrzszkolnych kryteriach oceniania zachowania. Ponadto informacja o udziale ucznia w realizacji projektu oraz jego temat będą zamieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum. Gimnazja powinny dostosować swoje statuty w tym zakresie do 30 listopada 2010 r. W roku szkolnym 2010/2011 wychowawcy klas I i II gimnazjum, których uczniowie będą realizować zespołowy projekt edukacyjny, są zobowiązani poinformować uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego w terminie do 30 listopada 2010 r.

Zmieniono również kompetencje rady pedagogicznej odpowiedniej szkoły w zakresie promowania uczniów. Kompetencja w zakresie decydowania o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły gimnazjalnej przez ucznia, któremu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną co najmniej dwa razy z rzędu w danej szkole. Ponadto w szkołach ponadgimnazjalnych rada pedagogiczna będzie mogła podjąć decyzję o promowaniu konkretnego ucznia do klasy programowo wyższej pomimo niezdania przez tego ucznia egzaminu poprawkowego z jednego obowiązkowego przedmiotu, tylko jeden raz w ciągu etapu kształcenia, jednak pod warunkiem, że dany przedmiot jest realizowany w klasie programowo wyższej.

Usunięty został zapis uzależniający niepromowanie ucznia klas I-III od posiadania opinii poradni. Obecne jego brzmienie: w wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

 

01.09.2010

1 września 2010 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 156, poz. 1047).

W porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym omawiane rozporządzenie wprowadza m.in. następujące zmiany dotyczące:

W celu uproszczenia sposobu dokumentowania przez nauczyciela zajęć i czynności realizowanych w ramach godzin zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela wprowadzono odrębny dziennik realizacji tych zajęć i czynności. Do dziennika zajęć wpisuje się imiona i nazwiska uczniów, daty oraz tematy przeprowadzonych zajęć lub czynności, liczbę godzin tych zajęć lub czynności oraz obecność uczniów. Przeprowadzenie zajęć potwierdza się podpisem nauczyciela.

Wprowadzono również obowiązek prowadzenia dziennika zajęć w świetlicy, w którym są odnotowywane zarówno zajęcia prowadzone przez wychowawcę świetlicy, jak i zajęcia opieki świetlicowej organizowane przez nauczycieli w ramach godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a Karty Nauczyciela. Zajęcia z uczniami w świetlicy w danym roku szkolnym dokumentuje się w jednym dzienniku zajęć, do którego wpisuje się plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy oraz klasę, do której uczęszczają, obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć, tematy zajęć realizowanych w poszczególnych godzinach zajęć oraz podpis wychowawcy świetlicy prowadzącego dane zajęcia.

 

17.02.2010

17 lutego 2010 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 25, poz. 128). Utrzymano do końca 2013 zasadę, że część dotacji przyznanej województwu na utworzenie nowego albo doposażenie istniejącego punktu przygotowania lub wydawania posiłków, a także na pokrycie kosztów ich dowozu, nie może być większa niż 20 proc. w każdym roku. Przedłużono do 20 marca po zakończeniu roku budżetowego, obowiązek przekazywania przez wojewodę rocznej informacji - sporządzonej narastająco w układzie kwartalnym, o realizacji Programu na terenie województwa programu dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

 

01.09.2009

1 września 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1). Wprowadzono obowiązek prowadzenia zajęć wpływających na rozwijanie umiejętności i uzdolnień uczniów w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektorów szkół. Wymiar tych zajęć wynosi odpowiednio 2 godziny tygodniowo dla nauczycieli szkół podstawowych, w tym specjalnych i gimnazjów oraz 1 godzinę tygodniowo dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Obowiązek prowadzenia zajęć nie ma zastosowania do dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela, który obowiązki dyrektora lub wicedyrektora szkoły pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko, a także do nauczycieli kolegiów nauczycielskich, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli szkół artystycznych i nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze zajęć, wymiar zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, obniża się proporcjonalnie do wykonywanego wymiaru zajęć, natomiast nauczycielowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim wymiar tych zajęć obniża się odpowiednio o 2 godziny lub 1 godzinę za każdy tydzień niezdolności nauczyciela do pracy.

 

07.08.2009

7 sierpnia 2009 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 116, poz. 977). Nowelizacja rozporządzenia, przewiduje od 1 września 2009 r. możliwość prowadzenia przez przedszkola, szkoły i placówki - w formie elektronicznej - dzienników zajęć przedszkola, dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć wychowawczych, dzienników zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych oraz dzienników innych zajęć, a także dzienników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzienników prowadzonych przez pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz prowadzonych przez placówki dzienników zajęć stałych, okresowych i okazjonalnych. Dzienniki mogą być prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej, pod warunkiem jednak uzyskania na to zgody organu prowadzącego daną szkołę lub placówkę, który finansuje wprowadzenie systemu informatycznego, umożliwiającego prowadzenie dzienników w formie elektronicznej. Dla pedagogów istotne są dwa paragrafy :

§ 18. Pedagog, psycholog, logopeda lub doradca zawodowy zatrudniony odpowiednio 

w przedszkolu, szkole lub placówce prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy plan swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, imiona i nazwiska dzieci, uczniów lub wychowanków objętych różnymi formami pomocy, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi pedagog, psycholog, logopeda lub doradca zawodowy współdziała przy wykonywaniu swoich zadań.

§ 19. Przedszkole, szkoła i placówka gromadzi, w indywidualnej teczce, dla każdego dziecka, ucznia lub wychowanka objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego i lekarza.";

 

20.02.2009

20 lutego 2009 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 23, poz. 133).

Rozporządzenie określa warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, w tym kwalifikacje osób pracujących z małym dzieckiem oraz formy współdziałania z dzieckiem i jego rodziną. Rozporządzenie uwzględnia zmiany wprowadzone do ustawy o systemie oświaty ustawą z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 542), w zakresie nadania niepublicznym poradniom psychologiczno-pedagogicznym, w tym poradniom specjalistycznym możliwości wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieciom z zaburzeniami w rozwoju oraz możliwości organizowania zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

 

07.01.2009

7 stycznia 2009 r. ogłoszono ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1). Ustawa wchodzi w życie 22 stycznia 2009 r.

W tym istotne :

nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu

 

16.10.2008

16 października 2008 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175, poz. 1086).

Nowe rozporządzenie wprowadza możliwość organizowania indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dzieci 6-letnich, które ze względu na stan zdrowia nie mogą uczęszczać na zajęcia w przedszkolu lub w szkole.

 

15.10.2008

15 października 2008 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072).

Rozporządzenie określa skład zespołów orzekających, tryb ich powołania, szczegółowe zasady działania tych zespołów, tryb postępowania odwoławczego, wzory orzeczeń oraz szczegółowe zasady kierowania dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego, indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania.

 

23.08.2008

23 sierpnia 2008 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 145, poz. 917).

Zmiany w ustawie o systemie oświaty dotyczą m. in.: prowadzenia szkół zawodowych (rolniczych, leśnych i morskich); kompetencji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie inicjowania lub organizowania badań, analiz i innowacji w dziedzinie oceniania i egzaminowania; wynagrodzeń egzaminatorów i nauczycieli z tytułu udziału w przeprowadzaniu sprawdzianów i egzaminów; realizacji obowiązku przygotowania przedszkolnego; obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; zasad ustalania zestawów programów wychowania przedszkolnego, szkolnych zestawów programów nauczania i szkolnych zestawów podręczników; obowiązywania jednolitego stroju szkolnego na terenie szkoły; finansowania szkół oraz pomocy stypendialnej.

 

23.08.2008

23 sierpnia 2008 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 145, poz. 917).

Zmiany wprowadzone w ustawie – Karta Nauczyciela dotyczą obowiązku przedstawiania informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karalnego przez nauczyciela przy nawiązywaniu stosunku pracy oraz objęcia przepisami o odpowiedzialności dyscyplinarnej wszystkich nauczycieli (dotychczas odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegali jedynie nauczyciele mianowani i dyplomowani)

 

23.08.2008

23 sierpnia 2008 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 145, poz. 917).

Zmiany wprowadzone w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich mają charakter porządkujący i zmierzają do usunięcia z ustawy ośrodków szkolno – wychowawczych ze względu na fakt, iż podmioty te obecnie nie funkcjonują w systemie oświaty.

 

08.08.2008

Ogłoszono ustawę z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 145, poz. 917). Ustawa wchodzi w życie 23 sierpnia 2008 r.

 

2019  Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach   globbers joomla templates