background

Kalendarium Oświaty


 

 

1540 r. – Król Zygmunt I Stary przywilejem wydanym w Wilnie, lokuje na Zapiliczu nowe miasto o nazwie Brzegi.
1773 – 1800? – Paweł Boski zakłada w Białobrzegach szkółkę przykościelną. Mieszkanie dla nauczyciela tej szkoły mieściło się przy szpitalu dla ubogich, przy drodze łączącej miasto z Radomiem (obecnie ulica Krakowska).

1823-1858? – Szkoła elementarna mieściła się na plebanii probowszczowskiej (obecnie ulica Poświętna), a uczyły się w niej tylko dzieci chrześcijańskie z miasta i tylko w języku polskim. Nauczycielem w tej szkole był Bachmajer. Kolejnymi nauczycielami tej szkółki byli Adamski i Czapliński.

1855 – Szkoła zostaje przeniesiona do domu Mroczkowskiego przy ulicy Suskiej, ponieważ ks. proboszcz Wacławski nie wydzierżawił sali szkolnej na plebanii.

1858?-1864? – Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XIX wieku nie funkcjonuje w Białobrzegach żadna szkoła. Niestety, nie znamy przyczyny zamknięcia szkoły funkcjonującej wcześniej.

1865?-1870 – Nauczycielem w szkole jest ponownie Adamski.

1871-1899 – Szkoła została przeniesiona do własnego budynku, który kupili mieszczanie od Walentego Mroziewicza. Budynek ten stał na roku ul. Polańskiej i Rynek. W szkole tej przez 30 lat uczyli nauczyciele następując: Makarska, Edward Klimkiewicz, Połczyński, Nowak, Madej.

1900-1902 – Sale na potrzeby szkoły wynajęto w domu Grumbauma, w której uczyli Kujdowicz i Eliasz.

1903-1904 – W roku 1903 rząd rosyjski przeniósł szkołę z Białobrzegów do Suchej i zmienił ją na szkołę gminną, a uczył w niej w dalszym ciągu Władysław Eliasz.

1905 – Szkoła w wyniku interwencji mieszkańców ponownie przeniesiona do Białobrzegów, znalazła swoją siedzibę w budynku wynajętym od Tadeusza Terleckiego. W listopadzie i grudniu uczniowie miejscowej szkoły początkowej domagali się języka polskiego i spalili rosyjskie podręczniki.

1906-1908? – Budowa budynku szkolnego przy ul. Kościelnej na placu przekazanym przez osadę na rzecz szkoły. Budynek szkolny kosztował 10.400 rubli, z tego rząd wyasygnował 2.000 rubli zapomogi, a pierwszym nauczycielem w nim był Wincenty Oliwiński.

1910? – Stopień organizacyjny szkoły zostaje przeniesiony do 4 klas.

1917 – Starania mieszkańców w sprawie utworzenia Szkoły Zawodowej 4 klasowej z programem ogólnym. W szkole nauczać mieli: Józef Mroziewicz, Rudolf Bautsch, Roman Szczawiński i ks. Hieronim Cieślakowski. Według zapisków było 25 uczniów chętnych do podjęcia nauki w tej szkole. Brak danych odnośnie funkcjonowania szkoły.

1922 – Aleksander Kołodziejski dotychczasowy kierownik szkoły w Błotnicy został mianowany kierownikiem 4-klasowej szkoły w Białobrzegach.

1924 – Szkołę opuszczają pierwsi absolwenci klasy ósmej. Na zakończeniu obecny inspektor Szczech.

1927 – Z inicjatywy p. Kujdowicz dzieci z białobrzeskiej szkoły nawiązały kontakt z dziećmi emigrantów polskich. Przesłano im ozdoby choinkowe, własnoręcznie wykonywane prace oraz listy.

1928 – Na pamiątkę Niepodległości dzieci szkoły tutejszej wypowiedziały się, aby ufundować pomnik, który pozostałby żywą pamiątką po wszystkie czasy. Składki dobrowolne spływają nie tylko od rodziców ale i dzieci. Projektu nie zrealizowano, a zgromadzone fundusze przekazano na budowę nowego budynku szkolnego.

1929 – Drużyna Harcerska pod przewodnictwem Mieczysława Kołodziejskiego wzięła udział w Zlocie Narodowym w Poznaniu.

1935 – Rozpoczyna się budowa nowej szkoły w Białobrzegach. Projekt architektoniczny i kosztorys wykonał budowniczy powiatowy Ignacy Giltler. Prace budowlane – mistrz murarski Józef Gruszczyński (od 1936 po śmierci w/w – Józef Koszla). Więźbę dachową – Stanisław Pękacki.

Dach i prace blacharskie – Wacław Gruszczyński.

1938 – Cały budynek nowej szkoły, tj. 12 sal lekcyjnych oraz pomieszczenia pomocnicze zostaje oddany do użytku. Należy tu nadmienić, że Białobrzegi na budowę tego budynku otrzymały tylko kwotę 11.000 zł., pochodzącą z Zapomogi Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych. Pozostała część kosztów budowy – ponad 40.000 zł. – powstała głównie z ofiarności miejscowego społeczeństwa, oraz z wielkiego zaangażowania się w sprawy budowy nauczycieli i znacznej części Komitetu Budowy Szkoły.

1935-1939 – Mieszkańcy podejmują próby utworzenia w Białobrzegach Gimnazjum Filologicznego. Niestety, do 1939 r. szkoły tej nie udało się powołać do życia.

1918-1939 – W ciągu dwudziestolecia międzywojennego ponad trzykrotnie zwiększyła się liczba uczniów uczęszczających do szkoły. Podczas, gdy w roku szkolnym 1922/23 do szkoły uczęszczało 215 dzieci, to już w roku 1931/32 liczba dzieci wynosiła 534, a w roku 1938/39 zwiększyła się do 711.

- Prawie przez cały okres międzywojenny, bo w latach 1916-1938, pracowała w tutejszej szkole Janina Kujdowicz. Także w okresie międzywojennym rozpoczynali swoją pracę w białobrzeskiej szkole nauczyciele, którzy swoje życie zawodowe i prywatne związali na stałe z Białobrzegami. Byli to m.in.: Aleksander Kołodziejski, Filip Pająk, Henryk Krzesiński, Mieczysław Kołodziejski, Eugenia Pytko, Józef Bajorski, Józef Pękacki, ks. proboszcz Stanisław Jakóbowsk i inni. To właśnie Oni w podstawowej mierze kształtowali oblicze zarówno szkoły ówczesnej, jak również w okresie okupacji i powojennym.

1940-1945 – Funkcjonują w Białobrzegach komplety tajnego nauczania na poziomie szkoły średniej, organizacyjnie podległe pod Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Marii Konopnickiej w Radomiu. W roku szkolnym 1943/44 była to, mimo braku samodzielności, prawie pełna szkoła gimnazjalna. W sumie na tajne komplety uczęszczało około 60 osób.

1947 – Zorganizowano w Białobrzegach Publiczną Średnią Szkołę Zawodową. Uczęszczało do nie 45 uczniów. Wykładowcami byli nauczyciele miejscowej Szkoły Powszechnej. Szkoła zawodowa przetrwała tylko do 1948 r.

1956 – Zorganizowano Liceum Ogólnokształcące. Nauka odbywała się w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej.

1958 – Powstaje w Białobrzegach filia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 z Radomia.

1959 – Wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy gmach Liceum Ogólnokształcącego.

1960 – Pierwsi maturzyści opuszczają białobrzeskie LO.

1962 – Oddano do użytku gmach Liceum Ogólnokształcącego.

1968 – Filia Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Radomia uzyskuje samodzielność, powstaje Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca w Białobrzegach.

1972 – W Białobrzegach kosztem ponad 6,2 mln zł., przekazano do użytku nowy budynek dla Szkoły Podstawowej. Szkoła uzyskała 12 izb lekcyjnych oraz 4 klasopracownie.

1976 – Oddanie do użytku nowego budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

- Powstaje Liceum Zawodowe o kierunku sprzedawca – magazynier.

1976 – Powstaje Zespół Szkół Zawodowych, w skład którego wchodzi:
Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zasadnicza Szkoła Rolnicza oraz Zaoczne Technikum Rolnicze.

1981 – Powstaje Zespół Szkół Ogólnokształcących, w skład którego wchodzi Liceum Ogólnokształcące i nowa Szkoła Podstawowa nr 2.

1986 – Zespół Szkół Ogólnokształcących powiększa swoją siedzibę o 15 sal w nowo dobudowanym gmachu.

1987 – Odsłonięcie pomnika poświęconego nauczycielom pomordowanym w okresie okupacji hitlerowskiej na terenie powiatu białobrzeskiego.

1990 – Szkoła Podstawowa nr 2 uzyskuje samodzielność – przestaje funkcjonować Zespół Szkół Ogólnokształcących.

Powstaje Technikum Skórzane działające w ramach Zespołu Szkól Zawodowych.

1993 – Przy Liceum Ogólnokształcącym powstaje Fundacja Szkolna „Ogólniak”.

1995 – Powstaje pierwsza w Białobrzegach szkoła policealna. Jest nią zaoczne Policealne Studium Ekonomiczne TWP działające przy Zespole Szkół Zawodowych.

1996 – Pierwszy Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego z okazji Jubileuszu 40-lecia szkoły.

1998 – Liceum Ogólnokształcące przyjmuje imię Armii Krajowej

1999 – Liceum Ogólnokształcące im Armii Krajowej zmienia organ prowadzący z Kuratorium Oświaty na Zarząd Powiatu Białobrzeskiego

2000 – Zmiana Karty Nauczyciela, w części dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli

2003 – Pierwsi nauczyciele uzyskują akceptację komisji awansowej i otrzymują tytuły nauczycieli dyplomowanych

2005 – Po raz pierwszy w LO odbywa się nowa matura ( sesja wiosenna )

2006 – Drugi Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej z okazji Jubileuszu 50-lecia szkoły.

2008 – Przy Liceum Ogólnokształcącym powstaje Niepubliczne Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

2009 – W Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej powstaje klasa o profilu rozszerzonego przysposobienia wojskowego

 

2019  Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach   globbers joomla templates