background

Dyrektorzy i Wicedyrektorzy


Edmund Szafraniec – dyrektor w latach 1956 – 1963

Urodził się 16. XI.1930r. w Zawierciu. Szkołę podstawową ukończył w 1944r. w Bodzentynie, tu także podjął naukę na poziomie gimnazjum (tajne komplety), kontynuował w Gdańsku i Niemodlinie, gdzie w 1948r. zdał małą maturę, a po 2 latach – dużą. W 1950r. rozpoczął studia na Wydziale Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku i ukończył je w 1953r. (ze stopniem magistra uzyskanym w 1964r.).

W latach 1953-1955 był nauczycielem geografii w LO w Wodzisławiu; od 1955 do 1956 pracował w Chobrzanach koło Sandomierza w SP i LO (jako dyrektor). W okresie 1956-1963 był dyrektorem nowo powstałego Liceum Ogólnokształcącego w Białobrzegach Radomskich. Placówkę tę organizował od podstaw.

16.IX.1963 r. został oddelegowany na stanowisko sekretarza w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Białobrzegach, zaś 20.IX.1968 r. powołano Go na stanowisko dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej (potem Zespołu Szkół Zawodowych) w Białobrzegach. Pracował tu do przejścia na emeryturę 31.VIII.1984 roku, a potem jeszcze przez kilka w LO i ZSZ.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi. Wielokrotnie wyróżniany nagrodami resortowymi i organizacyjnymi.

Najbardziej satysfakcjonuje Go działalność pozalekcyjna, zwłaszcza turystyczna i artystyczna, oraz współpraca z Rodzicami.


Marian Przygoda – dyrektor w latach 1963 - 1965

Urodził się 17.I.1936 r. w Małym Jodle (woj. kieleckie). W 1953 r. uzyskał maturę pedagogiczną w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Gdańskim. W 1957 r. ukończył studia w zakresie filologii rosyjskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu.

Do 1960r. pracował jako nauczyciel języka rosyjskiego we Włoszczowie. W latach 1960-1965 był zatrudniony w Liceum Ogólnokształcącym w Białobrzegach Radomskich. Od 16.IX.1963 r. do 31.I.1965 r. jako dyrektor tej placówki. W okresie 1.II.1965r. do 31.VIII.1965r. sprawował funkcję inspektora Wydziału Oświaty Powiatowej Rady Narodowej w Białobrzegach. W latach 1965-1970 był wykładowcą w Studium Nauczycielskim w Radomiu, a od 1.XII.1970r. do 31.VIII.1972 r. lektorem języka rosyjskiego Kielecko - Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej. 1.IX.1972r. powołano Go na funkcję wykładowcy w Zakładzie Filologii Rosyjskiej WSN w Zielonej Górze – pełnił ją do 1980 r.

Tytuł doktora nauk humanistycznych otrzymał 26.IV.1974 r. na Uniwersytecie Łódzkim. Praca habilitacyjna ukazała się drukiem po Jego śmierci w 1985 r. Zmarł w 1981 r.


Henryk Suwała – dyrektor w latach 1965 – 1974

Urodził się 18.V.1937 r. w Grabowie nad Wisłą. Naukę w szkole podstawowej rozpoczął w Warszawie w 1943 r., a ukończył w 1950 r. w Zwoleniu. Tu w latach 1950-1954 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego. Studia wyższe podjął w 1954 r. w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – tytuł magistra wychowania fizycznego uzyskał w 1958 roku.

W tym roku podjął pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Białobrzegach, najpierw jako nauczyciel wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego, a w latach 1965-1974 – jako dyrektor tej placówki. W 1975 r. ukończył Podyplomowe Studium Pedagogiczne w Zakresie Organizacji Pracy i Kierowania Szkoła (WSP w Krakowie). Od 1974 r. objął stanowisko Inspektora Szkolnego, później Inspektora Oświaty i Wychowania w Białobrzegach. Pracował tu do odejścia na emeryturę w 1988 r. Nadal pozostaje czynny zawodowo.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem im. Dr Henryka Jordana (za zasługi dla rozwoju opieki zdrowotnej, upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży), Złotą Odznaką ZNP, Honorową Odznaką Przyjaciół Harcerstwa, Złotą Odznaką Honorową LZS oraz licznymi wyróżnieniami i nagrodami resortowymi.

Najwyżej ceni sobie lekcyjną i pozalekcyjną pracę z młodzieżą.


Jan Dąbrowski – dyrektor w latach 1974 - 1985

Urodził się 9.XII.1938 r. w Żdżarach. W latach 1957-1963 studiował na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł magistra uzyskał w 1971 r. W 1977 r. ukończył Podyplomowe Studium Organizacji Zarządzania Oświatą w kieleckiej WSP.

W 1964 r. podjął pracę nauczyciela matematyki w Liceum Ogólnokształcącym w Białobrzegach, a w 1974 r. powołano Go na stanowisko dyrektora tej szkoły. W latach 1981-1985 pełnił funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących, powstałego z połączenia Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 2 w Białobrzegach.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, wyróżniany nagrodami Ministra, Kuratora i Dyrektora oraz honorowany licznymi listami gratulacyjnymi m.in. Rektora WSI w Radomiu, Honorową Odznaką Przyjaciół Harcerstwa, Odznaką Przyjaciela Dziecka.

Najwyżej cenił sobie współpracę w Nauczycielami i Rodzicami warunkującą właściwą atmosferę pracy w szkole. Zmarł w 2008 roku.


Irena Jankowska – dyrektor w latach 1985 - 1990

Urodziła się 1.IV.1944 r. w Solcu nad Wisłą. W 1962 r. ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Sandomierzu, w 1966 r. – kierunek „Fizyka z matematyką” (SN w Ostrowcu Świętokrzyskim). W latach 1975-1979 studiowała fizykę w WSP w Kielcach, uzyskując stopień magistra.

Od 1966 r. pracowała jako nauczyciel fizyki w Szkole Podstawowej w Stromcu i Goździe Starym, a w latach 1971-1981 – w Szkole Podstawowej nr 1 w Białobrzegach Radomskich. Od 1981 była zatrudniona początkowo w miejscowym Zespole Szkół Ogólnokształcących, potem w Liceum Ogólnokształcącym, gdzie nadal pracuje. W latach 1981-1985 pełniła funkcję wicedyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących, a w okresie 1985-1990 – dyrektora tej placówki. W latach 1978-1982 – prezes Związku Harcerstwa Polskiego w Białobrzegach; od 1987 do 1988 – członek Kolegium Kuratora w Radomiu.

Odznaczona: Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ZNP, wyróżniona Nagrodami Ministra, Kuratora i Dyrektora.

Najbardziej satysfakcjonuje ją praca wychowawcy klasowego.


Bohdan Suchowski – dyrektor w latach 1990 - 1998

Urodził się 13.IX.1947 r. w Białobrzegach Radomskich. Tu uczęszczał do Szkoły Podstawowej a w latach 1961-1965 do Liceum Ogólnokształcącego. Studiował matematykę na Uniwersytecie Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie. W 1984 r. ukończył Studia Podyplomowe (matematyka z informatyką). Ma II stopień specjalizacji zawodowej.

Pracę zawodową rozpoczął 16.VIII.1970 r. w Liceum Ogólnokształcącym we Mszczonowej (woj. warszawskie). W roku szkolnym 1973/74 był nauczycielem matematyki w Technikum Odzieżowym w Radomiu. Od 1974 r. do chwili obecnej pracuje w Liceum Ogólnokształcącym w Białobrzegach, najpierw jako nauczyciel matematyki i informatyki, organizując pierwszą pracownię komputerową w szkole. 1.IX.1989 r. został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Białobrzegach, a od 1.V.1990 r. – dyrektora Liceum Ogólnokształcącego. W 1992 r. wygrał konkurs na dyrektora tej szkoły i pełnił tę funkcję do 31.VIII.1998 r. Jest inspiratorem i założycielem Fundacji Szkolnej „Ogólniak”, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy 7.VII.1993 r. Jej główny cel to wsparcie finansowe szkoły.

Odznaczony Krzyżem „Za zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego” i odznaką „Za zasługi dla województwa radomskiego”, uhonorowany Nagrodą Ministra II stopnia i Nagrodą Specjalną Kuratora.

Najwyżej ceni sobie pracę z młodzieżą, największą satysfakcję dało Mu zorganizowanie pracowni komputerowej.


Wiesława Sroka – dyrektor w latach 1998 - 2004

Urodziła się i wychowała w Lublinie, tam też ukończyła VIII Liceum im. Zofii Nałkowskiej, które w roku 2006 obchodziło jubileusz osiemdziesięciolecia. Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskigo w Krakowie – Wydział Matematyki, specjalność nauczycielska.

Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie nauk o rodzinie w Instytucie Studiów nad Rodziną w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1995), Studia Podyplomowe w zakresie ewaluacji dydaktycznej i egzaminowania z matematyki na Uniwersytecie Gdańskim (2001), Studia Podyplomowe z zakresu Organizacji i Zarządzania „Menadżer w oświacie” w Kaliszu (2001) oraz Studia Podyplomowe „Nadzór pedagogiczny z elementami ewaluacji” w Wałbrzyskiej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości (2002).

W roku 2001 została wpisana do ewidencji egzaminatorów matematyki w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, a w 2003 roku uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego.

W roku 2004 została uhonorowana przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

W Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach pracuje jako nauczyciel matematyki od 1 października 1996 roku. W 1998 roku, na wniosek Rady Pedagogicznej, Kurator Oświaty w Radomiu powierzył jej stanowisko dyrektora na okres od 1 września 1998 roku do 31 sierpnia 1999 roku. W 1999 roku w drodze konkursu, została dyrektorem na kolejne pięć lat.

Wyznaje zasadę iż „Sztuką jest nauczać, znaleźć wspólny język, zarażać pasją, wychowywać nieustannie: nie przez pouczanie, pisanie uwag, lecz przez konsekwentne i mądre stawianie wymagań, ich egzekwowanie, wytyczanie granic, których wzajemnie przekraczać nie należy”.


Iwona Śliwa – dyrektor od 2004 - nadal

Urodziła się w Sokołowie Podlaskim, gdzie w 1988 roku ukończyła Liceum Ogólnokształcące. Od 1988 do 1993 roku studiowała na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – kierunek wychowanie fizyczne, uzyskując tytuł magistra wychowania fizycznego.

Od 1993 roku pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach. W swojej pracy wykazała się bardzo dużym zaangażowaniem, zarówno w działalności dydaktycznej, jak i wychowawczej. Wynikiem tego są liczne osiągnięcia jej uczniów w zawodach różnego szczebla.

Ukończyła kurs kwalifikacyjny „Doskonalenie pracy szkoły w zreformowanym systemie oświaty” (1999), Studia Podyplomowe z zakresu „Zarządzanie Oświatą i Marketingiem” w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie.

Od 1 września 1999 do 31 sierpnia 2004 roku pełniła funkcję wice dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach. W 2003 roku uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. Od 13 lutego 2003 roku jest członkiem Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Województwie Mazowieckim.

1 września 2004 roku na drodze konkursu została dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach. Wyróżniona wielokrotnie Nagrodami Dyrektora i Starosty Powiatu Białobrzeskiego. Najwięcej satysfakcji sprawia jej praca z młodzieżą w ramach Szkolnego Klubu Sportowego. Bardzo sobie ceni stale kontakty z rodzicami i wychowankami.

Wyznaje zasadę: „Jeżeli nauczyciel Nie lubi swojej pracy, odczuwają to uczniowie, jeżeli swojej pracy nie lubi dyrektor, odczuwają to wszyscy”.


Dorota Matuszczak – wicedyrektor w latach 2004 - 2006

Urodziła się w Radomiu. 3 kwietnia 1986 roku uzyskała tytuł magistra fizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie zastosowań fizyki w medycynie.

Od 1 września 1986 roku pracuje w Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach jako nauczyciel fizyki.

Ukończyła Studium Pedagogiczne zorganizowane przez Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego – Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu (1987), Studium Podyplomowe Fizyki z Astronomią na Uniwersytecie Warszawskim (1992), Studia Podyplomowe na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego (2000).

9 kwietnia 2001 roku została wpisana do ewidencji egzaminatorów fizyki z astronomią w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. 11 lipca 2003 roku uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego.

Od 1 września 2004 roku do 31 sierpnia 2006 roku pełniła funkcję zastępcy dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach.

Uhonorowana: Nagrodą Kuratora Oświaty w Warszawie i Rektora Politechniki Warszawskiej za przygotowanie uczniów do Konkursu Fizycznego Politechniki Warszawskiej, Podziękowanie Kuratora Oświaty w Warszawie i Rektora Politechniki Radomskiej za przygotowanie uczniów do Konkursu Fizycznego Politechniki Radomskiej.

Najbardziej sobie ceni pracę z młodzieżą.

 

Marlena Potrzebowska – wicedyrektor od 2006 - 2013

Urodziła się w Grójcu. 16 czerwca 1999 roku uzyskała tytuł magistra pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Od 1 września 1999 roku pracowała w Bursie szkolnej na stanowisku nauczyciela – wychowawcy. W Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach pracuje od 2004r jako pedagog.

W 2008 roku uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego.

Od 1 września 2006 roku do 30 sierpnia 2014 roku pełniła funkcję zastępcy dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach.

Uhonorowana Nagrodami Starosty oraz Dyrektora Szkoły. Najbardziej sobie ceni pracę z młodzieżą.

 

Milena Sobania – wicedyrektor od 2013 - nadal
Urodziła się 10 kwietnia 1976 roku w Skaryszewie. W roku 1991 rozpoczęła naukę w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Filipa Neri w Radomiu. W 1995 roku została absolwentką pierwszego rocznika tej szkoły. Od 1995 r. była słuchaczką sekcji języka niemieckiego w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Radomiu, w którym po trzech latach nauki, w roku 1998, uzyskała tytuł licencjata języka niemieckiego. Następnie w latach 1998-2001 kontynuowała studia w Instytucie Germanistyki Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, które uwieńczyła zdobyciem tytułu magistra filologii germańskiej.
Teorię zdobywaną na studiach stosowała bezpośrednio w praktyce, ponieważ w równoległym czasie rozpoczęła pracę nauczyciela języka niemieckiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach, gdzie zatrudniona jest od 5 października 1998 r. W latach 2008-2012 pracowała na stanowisku nauczyciela języka niemieckiego w Niepublicznym Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Białobrzegach, a od 2012 roku uczy w Niepublicznym Gimnazjum „Siódemka” w Białobrzegach. We wrześniu 2013 została powołana na zastępcę dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach. Funkcję tę sprawuje nadal. Ponadto od 2000 roku jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Radom, gdzie w latach 2002- 2005 pracowała w zarządzie. Od 2004 r. pełni funkcję egzaminatora państwowego, była również weryfikatorem prac maturalnych.

Ponieważ patron szkoły zobowiązuje do szczególnego zaangażowania, od 2015 r. należy do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i działa w Szkolnym Klubie Historycznym. Poza stałymi obowiązkami dydaktyczno-wychowawczymi stale podnosiła swoje kwalifikacje, biorąc udział w różnego rodzajach kursach, szkoleniach i konferencjach. Zdobywała kolejne stopnie awansu zawodowego – w 2003 r. uzyskała stopień nauczyciela mianowanego, zaś w 2006 roku pozytywnie złożyła przed komisja kwalifikacyjną egzamin na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Mimo wielu zadań administracyjnych wynikających z pełnionej funkcji zastępcy dyrektora szkoły, nadal jej pasją pozostaje bezpośredni kontakt z uczniem i przekazywanie wiedzy. Najwięcej satysfakcji zawodowej sprawia jej obserwowanie rozwoju młodego człowieka. W swojej pracy wykazała się dużym zaangażowaniem. Wynikiem tego są liczne osiągnięcia jej uczniów w konkursach o różnym zasięgu. Dzięki wieloletniej pracy wykształciła wielu germanistów, zaś duża część jej absolwentów z powodzeniem kontynuowała naukę poza granicami kraju. Poza nauczaniem języka niemieckiego wychowała wiele pokoleń młodych ludzi pełniąc funkcję wychowawcy. Z wieloma absolwentami pozostaje w serdecznych relacjach.

Wielokrotnie wyróżniona była Nagrodami Dyrektora i Starosty Powiatu Białobrzeskiego. W życiu prywatnym jak i zawodowym kieruje się słowami św. Jana Pawła II: „Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali”.

2019  Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach   globbers joomla templates