background

Wrzesień dla podwójnego rocznika w Liceum

Każde rozpoczęcie roku szkolnego poprzedza czas wytężonej pracy i działań mających na celu dobre przygotowanie placówki do jej funkcjonowania i przyjęcia nowych uczniów do grona społeczności szkolnej.
Tak, jak w całym kraju, tak również w Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach przeprowadzono szczególną rekrutację będącą rezultatem reformy systemu oświaty z 2017 r. O przyjęcie do szkoły w roku szkolnym 2019/2020 ubiegało się więcej uczniów niż w latach poprzednich. Chodzi o dwa roczniki: pierwszy rocznik absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych i ostatni rocznik gimnazjalistów. W wyniku postępowania rekrutacyjnego zostali oni przyjęci do czterech klas 4-letniego liceum ogólnokształcącego po szkole podstawowej i czterech klas 3-letniego liceum ogólnokształcącego po szkole gimnazjalnej.

Ofertę edukacyjną na ten rok szkolny poprzedziła dogłębna analiza zapotrzebowania społeczności lokalnej oraz możliwości lokalowych szkoły. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach – Pani Iwona Śliwa zadbała odpowiednio wcześniej o przygotowanie placówki do przyjęcia podwójnej liczby uczniów do klas pierwszych. W celu zapewnienia warunków do nauki przeprowadzono szereg prac remontowo-budowlanych, m.in. adaptację pomieszczeń gospodarczych na potrzeby dydaktyczne: pokój nauczycielski, centrum dydaktyczno-informatyczne, salę do nauczania indywidualnego i języka obcego. Ponadto istniejące sale zostały dostosowane do wymogów pracowni przedmiotowych i odpowiednio doposażone w pomoce dydaktyczne. Jednak szkoła to nie tylko sale i ławki, lecz przede wszystkim panująca w niej atmosfera pracy i nauki. W związku ze zmianami w oświacie nauczyciele ukończyli wiele form doskonalenia zawodowego związanych z wprowadzeniem reformy. Uroczystość inauguracji nowego roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach odbyła się 2 września 2019 r. Na placu przed szkołą zgromadzili się uczniowie, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście – Wicestarosta Powiatu Białobrzeskiego Pan Bartłomiej Kowalczyk oraz Dyrektor radomskiej Delegatury Kuratorium Oświaty Pan Wojciech Nalberski. Przedstawiciele władz w swoich wystąpieniach życzyli uczniom i nauczycielom wszystkim dużo sił i entuzjazmu w nadchodzącym roku szkolnym, zaś Pani Dyrektor Iwonie Śliwie przekazali gratulację z okazji nominacji na funkcję dyrektora szkoły na kolejną kadencję. Mamy nadzieje, że ten rok szkolny będzie dla nas wszystkich, zarówno uczniów i nauczycieli nie tylko wyzwaniem, lecz i nowym doświadczeniem, bo dopóty człowiek młody, dopóki chce się zmieniać. Milena Sobania

 

2020  Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach   globbers joomla templates