background

Rekrutacja LICEUM 2018/2019

Podanie do LO

Kwestionariusz2018

Harmonogram rekrutacji

Rozporządzenie MEN

Zasady rekrutacji LICEUM 2018/2019


W roku szkolnym 2018/2019 planujemy otworzyć 5 klas
. O wyborze klas zdecyduje liczba chętnych. Uczniowie mogą wybierać z klas proponowanych z następującymi rozszerzeniami:

 
Klasa I A - z rozszerzonym programem nauk humanistycznych

język polski, historia (WOS lub geografia)

Celem nauczania w tej klasie jest wszechstronne wykształcenie humanistyczne, edukacja w perspektywie integracji europejskiej. Zadaniem tej klasy jest przygotowanie kandydatów do studiów uniwersyteckich, humanistycznych oraz w szkołach artystycznych.

 

Klasa I B – z rozszerzonym programem nauk przyrodniczych i społecznych

matematyka, geografia, (język angielski lub WOS)

Nauka w tej klasie koncentruje się na kształtowaniu umiejętności matematycznych uczniów oraz zwiększeniu liczby osób wybierających dalszą edukację w kierunkach przyrodniczych i inżynieryjnych.

 

 

Klasa I C - z rozszerzonym programem nauk ścisłych

matematyka, fizyka, (informatyka lub język angielski)

W nauczaniu fizyki w tej klasie kładziemy nacisk na rolę eksperymentu w poznawaniu, samodzielne formułowanie problemów, wykonywanie doświadczeń i wyciąganie wniosków. W prowadzeniu zajęć i doświadczeń w tej klasie współpracujemy z renomowanymi uczelniami kształcącymi w kierunkach politechnicznych.

 

 

Klasa I D - z rozszerzonym programem nauk przyrodniczych

biologia, chemia, (matematyka lub fizyka)

Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie - przez czynny kontakt ze środowiskiem przyrodniczym i światem techniki - kandydatów na studia przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań uczelni medycznych. Program ma również na celu ukształtowanie współczesnego człowieka XXI wieku, przed którym stoją ważne i trudne zadania pogodzenia osiągnięć cywilizacyjnych z szeroko rozumianym dobrem przyrody.

 

 
Klasa I E - z rozszerzonym programem nauk społecznych

geografia, j. angielski (j. niemiecki lub WOS)

Nauka w tym oddziale ma na celu pomoc uczniom w przygotowaniu się do podjęcia studiów uniwersyteckich (prawo, nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, ekonomia) oraz na uczelniach ekonomicznych.

 

  

 

Historia i tradycje:

1959r. – Wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy gmach Liceum Ogólnokształcącego

1960r. – Pierwsi maturzyści opuszczają białobrzeskie LO

1962r. – Oddanie do użytku gmach Liceum Ogólnokształcącego

1987r. – Odsłonięcie pomnika poświęconego nauczycielom pomordowanym w okresie okupacji hitlerowskiej na terenie powiatu białobrzeskiego

1996r.- I Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego

1998r. – Nadanie szkole imienia Armii Krajowej, przekazanie przez Absolwentów sztandaru szkole

1998r. – Odsłonięcie tablicy pamiątkowej „PAMIĘCI ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ, NAUCZYCIELI I ORGANIZATORÓW TAJNEGO NAUCZANIA PODOBWODU W BIAŁOBRZEGACH KRYPTONIM „BORY”

2006r. – II Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego

2013r. – Otwarcie hali widowiskowo-sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym

2014 r. – III Zjazd Absolwentów, 55-leciew murowanie kamienia węgielnego pod nowy gmach Liceum Ogólnokształcącego

 

Szkoła:

- wychowuje w duchu patriotyzmu i poszanowania każdego człowieka,

-pomaga uwierzyć w siebie, przygotowuje do przyszłości,

-uczy dobrze każdego ucznia, ocenia sprawiedliwie,

-uczy myśleć, opisywać i oceniać świat,

-jest otwarta na potrzeby uczniów, stwarza możliwości rozwoju samorządności uczniów,

-rozpoznaje potrzeby i diagnozuje możliwości uczniów w kontekście doradztwa edukacyjno- zawodowego,

- zapewnia wysoki poziom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- zapewnia pełen rozwój uczniom z dysfunkcjami, jest dostosowana do nauczania uczniów
z niepełnosprawnościami,

- traktuje rodziców jako partnerów szkoły,

- organizuje wyjazdy językowo-krajoznawcze do najpiękniejszych miejsc w Europie,

- tworzy koła, kluby, sekcje sportowe dla pasjonatów i zainteresowanych swoim rozwojem,

- posiada pracownie doskonale wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, które pomagają uczyć się skutecznie w atrakcyjnej formie.

Nauczyciele:

-potrafią słuchać, angażować ucznia w podejmowanie działań edukacyjno-zawodowych kierowanych na przyszłość,

-wierzą w ucznia, są cierpliwi, pomagają w kłopotach, informują o postępach, pozwalają na wdrażanie własnego zdania, nie przekreślają ucznia i potrafią wybaczać,

-pomagają uczniom w planowaniu indywidualnego procesu uczenia się, rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań,

-bezustannie podnoszą swoje kwalifikacje, doskonale znają zasady pracy i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do aktualnych możliwości psychofizycznych ucznia,

-LUBIĄ UCZYĆ MŁODYCH LUDZI.

- Liceum współpracuje ze środowiskiem lokalnym,

- zapewnia współudział w realizacji inicjatyw podejmowanych na rzecz mieszkańców powiatu białobrzeskiego

-docenia pracowitość młodzieży, zaangażowanie i wkład pracy w wielu nie tylko „szkolnych” obszarach,

-uwrażliwia uczniów na potrzeby innych, uczy pomagać i wspierać potrzebujących.2019  Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach   globbers joomla templates